พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560ดาวน์โหลดเอกสาร

 ดร.นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP