โรงพยาบาลห้วยทับทัน

ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 6 ตำบลห้วยทับทัน

อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 

โรงพยาบาลห้วยทับทัน เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการครั้งแรก 3 กันยายน 2527 ตั้งอยู่ในเขต ตำบลห้วยทับทัน อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด     ศรีสะเกษ    ห่างจากตัวจังหวัด 38 กม. (ทางรถยนต์) และ 34 กม. (ทางรถไฟ) การปกครองในอำเภอประกอบด้วย 6 ตำบล 81 หมู่บ้าน  8,454 หลังคาเรือน  ประชากรทั้งหมด 43,032 คน

ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการตรวจโรคทั่วไป คลอดปกติ บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ทั้งสู่ระดับปฐมภูมิคือสถานีอนามัย และระดับทุติยภูมิหรือระดับที่สูงกว่าตามภาวะรุนแรงของโรค โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ มีเตียงผู้ป่วยในที่สามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 24 เตียง และมีเตียงสำรองกรณีเตียงเต็ม มีบริการห้องพิเศษ 5 ห้อง ห้องคลอดดูแลให้บริการทำคลอดทั้งคลอดปกติและใช้เครื่องมือพิเศษ ยกเว้นการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และมีเตียงดูแลหลังคลอด 4 เตียง ห้องผ่าตัด 1 ห้อง ให้บริการทำหมันและผ่าตัดเล็กยังไม่มีวิสัญญีพยาบาล

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2561 
“เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์”
“Changing : Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management”
ASEAN Conferrence 2018”
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อ.เกษม วัฒนชัย ท่านกรุณาปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันมีการศึกษา pathway of addiction อย่างละเอียดแล้ว UN เรียกร้องให้เราให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดและให้การรักษาดังเช่นผู้ป่วย ให้แพทย์ระวังการใช้ยากลุ่ม opioid ที่มีผลทำให้ผู้ป่วยติด ถือเป็นการติดยาเสพติดทางอ้อม 
และท่านฝาก 6 ขั้นตอนของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1. วินิจฉัยให้ถูกต้องโดยแพทย์ ว่าป่วยระดับใด ติดทางกายหรือทางใจระดับใด
2. ให้การบำบัดรักษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความสูญเสียหรือพิการ
3. ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
(ข้อ 1-3 ควรทำใน รพ.และมีภาคส่วนอื่นๆร่วมด้วย)
4. ฝึกอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
5. หางานให้ทำจะได้มีรายได้
(ข้อ 4-5 จะตัดวงจรการกลับไปค้าและการถูกจับกุม)
6. หาครอบครัวให้ เมื่อมีคู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น จะไม่กลับไปเสพ และไม่สร้างผู้เสพยาเพิ่มขึ้นอีก

—โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รับกิตติกรรมประกาศรับรอง HA ยาเสพติด

 ดร.นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP