พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน (คปสอ.ห้วยทับทัน) ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยยึดการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ดาวโหลดเอกสาร

 ดร.นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP