นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน


         

นางสาวชินานันท์ แก้วคำหล่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเปียวิภา งอมสงัด
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 นางสาวสมาพร ศรีประเสริฐ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตกรรม
 นายอาคม สมบัติ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค


กลุ่มงานการแพทย์


     
นายปริณดา เนตรสง่า
เภสัชกรชำนาญการ
ศูนย์การผลิตยาสมุนไพร
นางสาวนุชราภรณ์ สุโพนอก
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 นางจันทิมา บุญศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 นางณัฐกมล สีกา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการพยาบาล
 นางสาวสุภาพรประทุมวัน
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
กลุ่มงานรังสีวิทยา

 นายอาคม สมบัติ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสคร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
นางบุณณดา โสพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม
นางพัชรี ศรียันต์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

 


 

 

 

 

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน