ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

        3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ Download

        3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 :เรื่องการกำหนดมาตราการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 1

1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานฯ

ข้อ 2

2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบอำนาจ 

ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง 

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ

       3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

       3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

       3.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลด

       3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน

       3.1.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

       3.1.7 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

       3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

       3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      3.2.3 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

       3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจดั ทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ) 

       3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
       3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

       3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านWeb site ของหน่วยงาน

      3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

                 1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
                 2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท 

     3.3.7 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2โครงการ
         1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 
         1.2 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน WebSite ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
         1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
         1.4  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขอนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น (ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

2.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

[ตุลาคม 2562] [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

(ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

3.2  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน