ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

        3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ Download

        3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 :เรื่องการกำหนดมาตราการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 1

1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานฯ

ข้อ 2

2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบอำนาจ 

ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง 

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ

       3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

       3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

       3.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลด

       3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน

       3.1.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

       3.1.7 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

       3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

       3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      3.2.3 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

       3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจดั ทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ) 

       3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
       3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

       3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านWeb site ของหน่วยงาน

      3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

                 1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
                 2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท 

     3.3.7 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2โครงการ
         1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 
         1.2 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน WebSite ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
         1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
         1.4  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขอนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น (ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

2.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) (ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

[ตุลาคม 2562] [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

(ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

3.2  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

5.1      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

5.2      รายงานการประชุม

5.3     กิจกรรม

5.4      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวบไซต์หน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

6.1      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

6.2      รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

6.3      บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

6.4      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

7.1      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

 

7.2      บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

7.3      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  8.1.   บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ ของหน่วยงาน      

8.1.1 คำสั่งกรรมการสารสนเทศ   

8.1.2 บันทึกข้อความขอเผยแพร่คำสั่งบนเวปไซต์    

8.2.  ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน    

 8.2.1 ขออนุญาตนำเผยแพร่ที่เวปไซต์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  

8.2.2. Print Screen การเผยแพร่ที่เวปไซต์  โรงพยาบาลห้วยทับทัน

8.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน        

8.3.1. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน   

 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  9.1.   หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเวปไซดต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  ตามข้อ 1-9

9.1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน

          1).ผู้บริหารของหน่วยงาน

2).นโยบายผู้บริหาร

3).โครงสร้างของหน่วยงาน

4).อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5).วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

6).ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

7).ข้อบังคับ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

8).จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct)

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  10.1.  บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1).บันทึกข้อความ ลงนามขออนุมัติ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ และขอสื่อสารในช่องทางอื่น

          2).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

10.2    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1).แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์

 

 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

11.1    บันทึกข้อความลงนามอนุมัติและเผยแพร่

11.2    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์

11.3  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

12.1    บันทึกรายงานการประชุม

12.2    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

13.1  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

14.1.    บันทึกลงนามประกาศ

14.2.    ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

14.3.    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.1.    บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

15.2.    ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

15.3.    แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16.1.1  ขั้นตอนการดำเนินการับเรื่องร้องทุกข์

16.1.2  แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

16.2    บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

16.3     Flow Chart การรับเรื่องร้องเรียน

 

  

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1    บันทึกข้อความขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน ฯ

17.2     คำสั่งมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลห้วยทับทัน

17.3    แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

 

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1    หนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในสังกัด

18.2    ภาพกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

19.1    คำสั่งโรงพยาบาลห้วยทับทัน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินชมรม พิทักษ์ ความถูกต้อง โปร่งใส

19.2    บันทึกข้อความขออนุมัติจัดตั้งชมรม 'พิทักษ์ ความถูกต้อง โปร่งใส โรงพยาบาลห้วยทับทัน

19.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 20.1    บันทึกข้อความขออนุมัติ - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 20.2    บันทึกข้อความขออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยทับทัน พ.ศ.2563

 20.3    แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 20.4    รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน2563

20.4    สรุปผลรายงานการประชุม

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก

หรือวางระบบ ในการป้องกันผลปรโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 21.1    ขออนุมัติคำสั่ง

21.2    คำสั่งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

21.3    คู่มือการปฏิบัติงาน

21.4  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข(1)

 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

22.1    ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ

22.2    ภาพกิจกรรม

22.3    ใบลงทะเบียน

22.4    รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานฯ

22.5    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

23.2 หนังสือนำส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

24.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตจริยธรรมบุคลากร

24.2 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

25.1    คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก

25.2    บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ

25.3    แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

26.1  ขั้นตอนระยะเวลาบริการ 63

26.2  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

26.3  รูปถ่ายจุดบ่งชี้

 

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน

อัพเดตข่าวสาร

อัพเดตข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม 08 เมษายน 2563
Readmore