ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

        3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ Download

        3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 :เรื่องการกำหนดมาตราการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 1

1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานฯ

ข้อ 2

2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบอำนาจ 

ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง 

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ

       3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

       3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

       3.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลด

       3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน

       3.1.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

       3.1.7 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

       3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

       3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      3.2.3 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

       3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจดั ทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ) 

       3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
       3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

       3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านWeb site ของหน่วยงาน

      3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

                 1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
                 2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท 

     3.3.7 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2โครงการ
         1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 
         1.2 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน WebSite ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
         1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
         1.4  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขอนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น (ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

2.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

[ตุลาคม 2562] [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

(ต.ค.2562)   (พ.ย.2562)

3.2  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

5.1      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

5.2      รายงานการประชุม

5.3      ภายถ่ายกิจกรรม

5.4      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวบไซต์หน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

6.1      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

6.2      รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

6.3      ภายถ่ายกิจกรรม

6.4      บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

6.5      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

7.1      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

7.2      รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

7.3      ภายถ่ายกิจกรรม

7.4      บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

7.5      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  8.1.   บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ ของหน่วยงาน      

 8.1. คำสั่งกรรมการสารสนเทศ   

 8.2. บันทึกข้อความขอเผยแพร่คำสั่งบนเวปไซต์    

8.2.     ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน     

 8.2.1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน    

 8.2.2. ขออนุญาตนำเผยแพร่ที่เวปไซต์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน    

 8.2.3. Print Screen การเผยแพร่ที่เวปไซต์  โรงพยาบาลห้วยทับทัน

 8.2.4. ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์โรงพยาบาลห้วยทับทัน      

8.3      รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน          

 8.3.1. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน    

 8.3.2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

 8.3.3.Prince screen การเผยแพร่บนเวปไซต์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  9.1.   หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเวปไซดต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  ตามข้อ 1-9

9.1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน

          1).ผู้บริหารของหน่วยงาน

2).นโยบายผู้บริหาร

3).โครงสร้างของหน่วยงาน

4).อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5).วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

6).ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

7).ข้อบังคับ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

8).จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct)

 

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  10.1.  บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1).บันทึกข้อความ ลงนามขออนุมัติ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ และขอสื่อสารในช่องทางอื่น

          2).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

10.2    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1).แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์

2).แผนพัฒนาบุคลากร

3).แผนงบลงทุน

4).แผนจัดซื้อครุภัณฑ์

5).แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

11.1    บันทึกข้อความลงนามอนุมัติและเผยแพร่

11.2    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์

 

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

12.1    บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าและลงนามอนุมัติเผยแพร่บนเวปไซต์

12.2    สรุปความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติราชการ

12.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

13.1    บันทึกข้อความประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมฯ

13.2    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสิรมคุณธรรมฯ

13.3    ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

13.4    แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.5    หนังสือเวียนหัวหน้างาน/กลุ่มงาน

 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

14.1.    หนังสือเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด

14.2.    ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 14.3.    ภาพถ่ายประกอบ

14.4.    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.1.    บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

15.2.    ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

15.3.    ขออนุญาตนำเผยแพร๋บนเว็บไซต์

15.4.    แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16.1.1  ขออนุญาจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียน

16.1.2  แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

16.2    ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย

16.3    คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

16.4    Flow Chart การรับเรื่องร้องเรียน

16.5    สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

16.6    ช่องทางต่าง ๆ ในการรับเรื่องร้องเรียน

  

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1    บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

17.2    ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

17.3    ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

17.4    แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

17.5    หนังสือเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด

 

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1    หนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในสังกัด

18.2    ภาพกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

19.1    หนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในสังกัด

19.2    การจัดตั้งกลุ่ม LINE ชื่อกลุ่ม "ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลห้วยทับทัน"

19.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 20.1    วาระการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.2    ใบลงทะเบียน

20.3    รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

20.4    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก

หรือวางระบบ ในการป้องกันผลปรโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 21.1    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/ขออนุญาตนำเผยแพร่

21.2    ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน 

 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

22.1    ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ

22.2    ภาพกิจกรรม

22.3    ใบลงทะเบียน

22.4    รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานฯ

22.5    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

23.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

24.1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

24.2 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 2 ไตมาส

24.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

25.1    บันทึกข้อความรายงานการจัดทำคู่มือและขออนุมัติเผยแพร่

25.2    รายงานการประชุม

25.3    กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

25.4    คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

25.5    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

25.6    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

25.7    กรอบแนวทางการจัดการระบบการควบคุมภายใน

25.8    รายงานผลตามกำกับติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

25.9    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

26.1 Flow chart การให้บริการประชาชน

26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข