โครงสร้างหน่วยงาน


นายกรกฤช  ลิ้มสมมุติ

 นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทันนายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง

 นายอาคม สมบัติ

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค

นายสิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์

 นางสาวชินานันท์ แก้วคำหล่า

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรุจิรา  เข็มเพชร

นางณัฐกมล สีกา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานการพยาบาล

นายทวีชัย  วิษณุโยธิน

 นางบุณณดา โสพัฒน์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม

นายรักษ์พงศ์  เวียงเจริญ

 นางจันทิมา บุญศรี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นายชวนนท์  อิ่มอาบ

 นางสาวสมาพร ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานทันตกรรม

นายชาติชาย  คล้ายสุบรรณ

 นางสาวเปียวิภา งอมสงัด

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

 นายปริณดา เนตรสง่า

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
ศูนย์การผลิตยาสมุนไพร

นางณปภัช นฤคนธ์

 นางพัชรี ศรียันต์

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

นางมยุรี  เอี่ยมเจริญ

 นางสาวสุภาพร ประทุมวัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :
กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์

 นางสาวนุชราภรณ์ สุโพนอก

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์

 นายอาคม สมบัติ

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-699045
E-MAIL :

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสคร์
และสารสนเทศทางการแพทย์