ผลงานวิชาการ 2563

รูปเล่มผลงานวิชาการ 2563

ปัจจัยทำนายความเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อนโยบายสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุนและราคา
ผู้วิจัย:ปริณดา เนตรสง่า,พรพรรณ ขวาของ,ประเชิญ ศิลาวรรณ,สิรินญา เกิดสิน
การตกเลือดหลังคลอดในมารดาหลังคลอด
ผู้วิจัย:นางอัจฉราภรณ์ ไสยเวช
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
การนำยาเดิมมาโรงพยาบาล-ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่องรัง
ผู้วิจัย:นายอนิรุจน์ นิรันดร์
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏบัติการ
การเปรียบเทียบความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขณะนอนโรงพยาบาล
ผู้วิจัย:นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การศึกษาชนิดและผลการทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพในเลือด
ผู้วิจัย:นางสาวเปียวิภา งอมสงัด
ตำแหน่ง:นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการเงินและบัญชี
ผู้วิจัย:นายกวิน ไตรศิริภานิช และนางนลินรัตน์ สะอิ้งทอง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ความรู้ในการดูแลเด็กเพื่อป้องกันภาวะชักจากไข้
ผู้วิจัย:นางสุพรรณี เผือกเนียม
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ความรู้ในการดูแลตนเอง-ก่อนและหลังการสอนรายบุคคล-ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผู้วิจัย:นางสุพรรณี เผือกเนียม
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ความรู้และเจตคติต่อการมารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามเกณฑ์
ผู้วิจัย:นางสาวพิมพ์พร งามล้วน
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประสิทธิผลการใช้-SOS-Score
ผู้วิจัย:นางสาวศิรินภา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่-2
ผู้วิจัย:นางปัทภาวี บุญข่าย
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้วิจัย:นางสาววันวิสาข์ สุทธิแพทย์
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ผลการใช้หมอนโดนัทลดปวดแผลฝีเย็บของมารดาหลังคลอด
ผู้วิจัย:นางสุดารัตน์ เพ็ชรรักษา
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้วิจัย:นางสาวนุชราภรณ์ สุโพนอก
ตำแหน่ง:นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ผลการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในมารดาหลังคลอด
ผู้วิจัย:นางเกศิณีนารถ ราชนุกุล
ตำแหน่ง:พยาาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เรื่องการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ผู้วิจัย:นางวิลาวัลย์ ใยอิ้ม
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
สุขศึกษาในผู้ป่วย-Hypo-Hyperglycemia
ผู้วิจัย:นางสาวฐิติมา อดกลั้น
ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การศึกษาศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทลายโจรในเขตอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ผู้วิจัย:นางสาวจุฑาทิพย์ มั่นยืน
ตำแหน่ง:แพทย์แผนไทย