หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางสาวชินานันท์ แก้วคำหล่า
นางสาวชินานันท์ แก้วคำหล่า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์:
Email:

นางนลินรัตน์ สะอิ้งทอง
นางนลินรัตน์ สะอิ้งทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์:
Email:

นางสาวสุวรรณา ศรีสังข์
นางสาวสุวรรณา ศรีสังข์

จพ.การเงินและบัญชี
เบอร์:
Email:

นายกวิน ไตรศิริพานิช
นายกวิน ไตรศิริพานิช

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์:
Email:

นางสาวสุดาทิพย์ พลเชียงขวาง
นางสาวสุดาทิพย์ พลเชียงขวาง

นักวิชาการพัสดุ
เบอร์:
Email:

นายบุญขัน โสพัฒน์
นายบุญขัน โสพัฒน์

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์:
Email:

นายทองคำ พิมพ์หมื่น
นายทองคำ พิมพ์หมื่น

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์:
Email:

นายวัน ชาญสูงเนิน
นายวัน ชาญสูงเนิน

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์:
Email"

นายคณากร มันสามุข
นายคณากร มันสามุข

เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์:
Email"

นางธนพร พรหมเมา
นางธนพร พรหมเมา

พนักงานธุรการ
เบอร์:
Email"

นางสาวจรูญศรี อินทร์แก้ว
นางสาวจรูญศรี อินทร์แก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์:
Email"

นางสาวธนาวรรณ หาญเสมอ
นางสาวธนาวรรณ หาญเสมอ

เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์:
Email"

นายพรชัย อมรวัฒนานุกูล
นายพรชัย อมรวัฒนานุกูล

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายวิรชัย พรมพิลา
นายวิรชัย พรมพิลา

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายสมนรินท์ จังอินทร์
นายสมนรินท์ จังอินทร์

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายปรีชา บัวเขียว
นายปรีชา บัวเขียว

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางสุธาสินี อมรวัฒนานุกูล
นางสุธาสินี อมรวัฒนานุกูล

พนักงานประกอบอาหาร
เบอร์:
Email"

นายธนาชัย ปานเลิศ
นายธนาชัย ปานเลิศ

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นายภควัตร วงษ์เจริญ
นายภควัตร วงษ์เจริญ

พนักงานบริการ
เบอร์:
Email"

นางจำลอง เจียงวงศ์
นางจำลอง เจียงวงศ์

พนักงานทำความสะอาด
เบอร์:
Email"

นางสาวเพ็ญประภา ดวงตา
นางสาวเพ็ญประภา ดวงตา

พนักงานประกอบอาหาร
เบอร์:
Email"